Việt
Ngoại tệ VND
CNC Machine buy in Bà Rịa - Vũng Tàu on Việt
Mua CNC Machine
CNC Machine

CNC Machine

Có sẵn
Chỉ định giá từ người bán
Giao hàng tận nơi:
Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu
+84( 
Hiển thị số điện thoại
Mô tả
1SMPC5914/0C
2SMPM5990/0C
2SMPM5991/0C
2SMPM5992/0C
2SMPM5993/0C
2SMPM5994/0C
2SMPM5995/0C
2SMPM6012/0C
2SMPM6015/0C
2SMPM6017/0C
2SMPM6018/0C
2SMPM6019/0C
2SMPM6024/0C
2SMPM6025/0C
2SMPM6170/0C
2SMPM6171/0C
2SMPM6172/0C
2SMPM6198/0C
2SMPM6211/0C
2SMPM6212/0C
2SMPM6214/0C
2SMPM6215/0C
2SMPM6257/0C
2SMPM6268/0C
36338348F
36438221P
36438359E
36438360Y
56000034B
56000045S
86002564R
8SMPC6147/0C
8SMPMUSB-EXT50-TX
93000225J
93000226L
93000322D
93000354E
93000451Z
93000461D
93000494G
93000495A
93000539A
93000552U
93000553W
93000554G
93000558Z
93000561E
93000563A
93000565N
93000566Q
93000567J
93000568D
93000570R
93000572C
93000573E
93000577N
93000588W
93000591T
93000592V
93000599U
93000606B
93000627J
93000634Q
93000646H
93000647B
93000648W
93000650A
93000654H
93000657F
93000665P
93000685G
93000696E
93000697G
93000699V
93000700C
93000701S
93000701S
93000709T
93000710A
93000711T
93000717F
93000718S
93000719U
93000721F
93000722H
93000723B
93000724M
93000726R
93000727K
93000728E
93000729G
93000730J
93000731B
93000732D

93000734R

93000748X
93000760P
93000762A
93000769H
93000770K
93000785H
93000808A
93000907Q
93000914K
93000915M
93000917R
97810000T
97810033Z
97810103D
97810203E
97810303F
97810603A
97811003H
97811503S
97812503U
982102300K
982150200S
982152200Q
982170300S
985800001A
985800002B
985800003C
985800004D
985800005E
985920004U
986090001W
986090002X
986090007U
989000035G
989000036H
989000044R
CDCL6090_0002
CDCL6090_0003
CFLASH01GB_200I/0C
CFLASH04GB_200I/0C
CNCAVOLY47006
DVDCL6030_0003
DVDCL6030_0005
DVDCL6030_0008
DVDCL6030_0009
IMG6386_0004
IMG6386_0009
OPZ6016_0001
OPZ6016_0002
OPZ6016_0003
OPZ6016_0004
OPZ6016_0005
OPZ6016_0006
OPZ6016_0007
OPZ6016_0008
OPZ6016_0009
OPZ6016_0010
OPZ6016_0011
OPZ6016_0012
OPZ6016_0013
OPZ6016_0014
OPZ6016_0015
OPZ6016_0016
OPZ6016_0017
OPZ6016_0018
OPZ6016_0019
OPZ6016_0020
OPZ6016_0021
OPZ6016_0022
OPZ6016_0024
OPZ6016_0025
OPZ6016_0026
OPZ6016_0027
OPZ6016_0028
OPZ6016_0029
OPZ6016_0030
OPZ6016_0031
OPZ6016_0032
OPZ6016_0033
OPZ6016_0034
OPZ6016_0035
OPZ6016_0036
OPZ6016_0037
OPZ6016_0038
OPZ6016_0101
OPZ6016_0102
OPZ6016_0103
OPZ6016_0104
OPZ6016_0107
OPZ6016_0108
OPZ6016_0109
OPZ6016_0110
OPZ6016_0112
OPZ6016_0113
OPZ6016_0114
OPZ6016_0115
OPZ6016_0116
OPZ6016_0117
OPZ6016_0118
OPZ6016_0119
OPZ6016_0120
OPZ6016_0121
OPZ6016_0122
OPZ6016_0124
OPZ6016_0125
OPZ6016_0126
OPZ6016_0127
OPZ6016_0128
OPZ6016_0129
OPZ6016_0130
OPZ6016_0131
OPZ6016_0132
OPZ6016_0133
OPZ6016_0134
OPZ6016_0135
OPZ6016_0136
OPZ6016_0137
OPZ6016_0138
OPZ6016_0200
OPZ6016_0201
OPZ6016_0202
OPZ6016_0203
OPZ6016_0204
OPZ6016_0205
R536301471
R536400171
R536400271
SSD32GB2P5_SATA/0C
TAR6385_0001
TAR6385_0002
TAR6385_0003
TAR6385_0004
TAR6385_0005
TAR6385_0006
TAR6385_0007

S_APPC0820T

S_APPC1235T

S_APPC1530T

S_APPC1730T

S_APPC1930T

S_OPPC1520T

S_OPPC1720T

PC DESKTOP NISE

S_NISE0103D
S_NISE2110
S_NISE3100E
S_NISE3100EP2
S_NISE3500
S_NISE3500P2

S_NISE3600E

S_NISE3600P2E

CPU

C-M-370
P-M-745
I5-3610ME
I5-520M
I7-620M

Compact Flash

C02G
C04G
C2G
C4G
F4G
F8G
F4G-1
F8G-1

RAM Memory

M01G
M02G
M02G-5
M02G-1
M02G-2
M04G-1

Options for Industrial PC

P120
P60
P065
P60-2
PEU
PEU-2

Tablestand-1

Wallmount-1

WiFi

HDU and SSD

S04S
S08S
S16M
S32M
S64S
S64M
S250
S250-C

Ope


WES2009

Accessories for Wireless connections - SERVER side

S_MULTILINK
S_AP_WLESS
S_AP_ANT
S_AP_ALIM

Accessories for Wireless connections - CLIENT side (each CNC)

S_CL_WLESS
S_RS232_WLESS

Accessories for Wired connections

S_1RS232_USB
S_RS232_ETH
S_ETH_BNC_RJ45

Multi I/O for Desktop (Max.32 CNC)


S_CP_168U

292825J
45999627K
86001864S
86002725L
86002728B
97640242V
97640243X
97640302Y
97640303S
97640431G
97640432A
97640541W
97640543S
97640661F
97643066L
97643126G
97645106F
97645206G
97645334N
97646044N
97646064W
97646066S
97646103T
97646104D
97647084R
97647123A
97647163B
97647164M
97647169G
97647203W
97647204G
97653126C
97655334J
97656064S
97656066W
97656103X
97657123E
97663066U
97663126Q
97665206Q
97665334W
97666044W
97666064E
97666103B
97667123J
97667163K
97667203E
97667243C
97740242W
97740243Y
97740302Z
97740303T
97740431H
97740432B
97740543T
97743066M
97743126H
97745106G
97745206H
97745334P
97746044P
97746064X
97746066T
97746103U
97746104E
97747084J
97747123B
97747163C
97747164N
97747203X
97747204H
97755334K
97756044K
97756064T
97756103Y
97757123F
97763066V
97763126R
97765206R
97765334X
97766044X
97766064F
97766103C
97767123K
97767163L
97767203F
97767243D
978000100P
97800024E
97800028X
97800128L
97800129N
97800130Y
97800131R
97800143A
97800144L
97800331K
97800332M
97800333P
97800334Z
97800335T
97800336V
97800337X
97800338J
97800339L
97800340P
97800341G
97800342A
97800345Q
97800346J
97800347L
97800348F
97820016B
97820025M
97820036K
97820050H
97820066Q
97820090A
97820120H
97820150W
97830308J
97831312F
CAVOSSEME2
CAVOSSPOT12
CAVOSSPOT20
CAVOSSPOT7
CAVOSSSIG12
CAVOSSSIG20
CAVOSSSIG7
CNCSTA264
OD6003FPA700600U0C
OD6003FAA700600U0C
OD6003FPA701200U0C
OD6003FAA701200U0C
OD6003FPA701800U0C
OD6003FAA701800U0C
OD6005EPA703500U0C
OD6005EAA703500U0C
OD6003FRA800602U0C
OD6003FRA801202U0C
OD6003FRA801802U0C
OD6005ERA803502U0C
OD6003FRA200600U0C
OD6003FRA201200U0C
OD6003FRA201800U0C
REI24R02M805C

KRTF-OSSHS3007

97800128L OD6003FRA800602U0C

292825J

KRTF-OSSHS3007B

97800129N OD6003FRA800602U0C

292825J

KRTF-OSSHS3016

97800130Y OD6003FRA800602U0C

292825J

KRTF-OSSHS3016B

97800131R OD6003FRA800602U0C

292825J

KRTF-OSSHSF4030

97800331K OD6003FRA800602U0C

292825J

KRTF-OSSHSF4030B

97800332M OD6003FRA800602U0C

292825J

KRTF-OSSHSF4050

97800333P OD6003FRA801202U0C

292825J

KRTF-OSSHSF4050B

97800334Z OD6003FRA801202U0C

292825J

KRTF-OSSHSF4075

97800335T OD6003FRA801202U0C

292825J

KRTF-OSSHSF4075B

97800336V OD6003FRA801202U0C

292825J

KRTF-OSSFS6100

97800337X OD6003FRA801802U0C

292825J

KRTF-OSSFS6100B

97800338J OD6003FRA801802U0C

292825J

KRTF-OSSFS6200

97800339L OD6003FRA801802U0C

292825J

KRTF-OSSFS6200B

97800340P OD6003FRA801802U0C

292825J

KRTF-OSSS6300

97800143A OD6005ERA803502U0C

292825J

REI24R02M805C

KRTF-OSSS6300B

97800144L OD6005ERA803502U0C

292825J

REI24R02M805C

KRTF-OSSF6300

97800339L OD6003FRA801802U0C

292825J

KRTF-OSSF6300B

97800340P OD6003FRA801802U0C

292825J

KRTF-OSSS8350-8500

97800341G OD6005ERA803502U0C REI24R02M805C

292825J

KRTF-OSSS8350-8500B

97800342A OD6005ERA803502U0C REI24R02M805C

292825J

LINE FILTERS

97820016B
97820025M
97820036K
97820050H
97820066Q
97820090A
97820120H
97820150W

CONNECTORS

97831312F
97830308J
86001864S
CNCSTA264

CABLES KIT

CAVOSSPOT7
CAVOSSPOT12
CAVOSSPOT20
CAVOSSSIG7
CAVOSSSIG12
CAVOSSSIG20
CAVOSSEME2

POWER SUPPLY


45999627K

WM1

S_WMPR_retr1

989000035G

93000785H

WM2

S_WMPR_retr1

989000036H

93000785H

WM3

S_WMPR_retr1

tbd_NISE

93000785h

WM4

S_WMPR_retr2

989000035G

93000785H

WM5

S_WMPR_retr2

989000036H

93000785H

WM6

S_WMPR_retr2

tbd_NISE

93000785h

 

Shipping method
Contact the seller
CNC Machine
CNC Machine
trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0