infoLeads plus
Đăng tải đơn hàng
131824đã nhận được đề nghị
497139đã có đơn hàng đến

Các đơn hàng PLUS - là một dịch vụ đặc biệt cho những người bán hàng trên allbiz mà muốn liên tục nhận được các đơn hàng cho hàng hoá. Người mua có thể đặt một đơn hàng cho việc mua hàng và nhanh chóng tìm thấy người bán cần thiết với một giá thành thích hợp và số lượng yêu cầu của sản phẩm.

19 thá 2017  16:00

  Турсын*** Tự động dịch văn bản

Order the Small rigs

Requires Òîâàð "Small rigs". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Малогабаритные буровые установки

Необходим товар "Малогабаритные буровые установки". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19 thá 2017  13:00

  Трубій*** Tự động dịch văn bản

Order children's Chair

The necessary product "kid's Chair." Please send your proposal by E-mail or contact me by phone at

Замовлення на Стілець дитячий

Необхідний товар "Стілець дитячий". Надішліть, будь ласка, пропозицію по E-mail або зв'яжіться зі мною за телефоном

18 thá 2017  14:00

  Юрий Н*** Tự động dịch văn bản

Order wholesale Rape, any volume, delivery

Requires Òîâàð "wholesale Rape, any volume, delivery" with features: Country of origin: Ukraine Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Рапс оптом, любые объемы, доставка

Необходим товар "Рапс оптом, любые объемы, доставка" с характеристиками: Страна производитель: Украина Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

18 thá 2017  13:00

  Рыбалк*** Tự động dịch văn bản

Order for corrugated trays pastry Zaporozhye Ukraine

Interested in the item "wrapping type chutes Ukraine Zaporozhye pastry". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Гофролотки кондитерские Украина Запорожье

Интересует товар "Гофролотки кондитерские Украина Запорожье". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

13 thá 2017  18:00

  варфол*** Tự động dịch văn bản

Order for gearmotors with parallel cylindrical shafts

Interested in the item "motor-reducers with parallel shafts. Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Мотор-редукторы цилиндрические с параллельными валами

Интересует товар "Мотор-редукторы цилиндрические с параллельными валами". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

20 thá 2017  10:00

  Світлана

Замовлення на Футбольні-міні майданчики (Спортивні покриття)

Необхідний товар "Футбольні-міні майданчики (Спортивні покриття)". Надішліть, будь ласка, пропозицію по E-mail або зв'яжіться зі мною за телефоном

20 thá 2017  09:00

  Зудова***

Заказ на Модульная линия для мелкоштучных изделий Petite-line

Интересует товар "Модульная линия для мелкоштучных изделий Petite-line ". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

19 thá 2017  14:00

  Шевчук***

Заказ на Выпрямитель сварочный Патон ВМГ-5000,

Необходим товар "Выпрямитель сварочный ПАТОН ВМГ-5000, электросварочные аппараты". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

18 thá 2017  11:00

  Абдыка*** Tự động dịch văn bản

Order for Diesel compressor Atlas Copco XAS 97 Dd

Requires Òîâàð "Diesel compressor Atlas Copco XAS Dd 97" with features: Compressor type: Diesel Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd

Необходим товар "Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd" с характеристиками: Вид компрессора: Дизельный Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

17 thá 2017  09:00

  Лютых *** Tự động dịch văn bản

Order seats for stadiums

Requires Òîâàð "seats for stadiums". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Сиденья для стадионов

Необходим товар "Сиденья для стадионов". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

11 thá 2017  09:00

  Дмитрий Tự động dịch văn bản

Order for rice husk Ash (TIS ZRSh) brand ISOMILL

Requires Òîâàð "rice husk Ash (TIS ZRSh) brand ISOMILL" with features: Country of origin: Thailand Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Зола рисовой шелухи (ТИС-ЗРШ) марки ISOMILL

Необходим товар "Зола рисовой шелухи (ТИС-ЗРШ) марки ISOMILL" с характеристиками: Страна производитель: Таиланд Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

10 thá 2017  09:02

  Олег В*** Tự động dịch văn bản

Nuts travel M24, M27

We buy on a permanent basis the nut Terminal m 22 (new and second-hand), as well as other materials upper railway track.

Гайки путевые М24, М27

Закупаем на постоянной основе гайки клемные М 22 (новые и б/у), а так же другие материалы верхнего строения ж/д пути.

10 thá 2017  09:01

  Олег В*** Tự động dịch văn bản

Terminal nut M22

We buy on a permanent basis the nut Terminal m 22 (new and second-hand), as well as other materials upper railway track.

Гайки клемные М22

Закупаем на постоянной основе гайки клемные М 22 (новые и б/у), а так же другие материалы верхнего строения ж/д пути.

10 thá 2017  08:58

  Олег В*** Tự động dịch văn bản

Terminal intermediate PC

We buy on a permanent Terminal intermediate PC (new and second-hand), as well as other materials upper railway track.

Клемма промежуточная ПК

Закупаем на постоянной клемму промежуточную ПК (новые и б/у), а так же другие материалы верхнего строения ж/д пути.

10 thá 2017  08:57

  Олег В*** Tự động dịch văn bản

Bolt klemnyj m 22 x 75

We buy Terminal bolts on an ongoing basis, m 22 x 75 (new and second-hand), as well as other materials upper railway track.

Болт клемный М 22 х 75

Закупаем на постоянной основе болты клемные М 22 х 75 (новые и б/у), а так же другие материалы верхнего строения ж/д пути.

10 thá 2017  08:48

  Олег В*** Tự động dịch văn bản

Bolt mortgage m 22 x 175

We buy on a permanent basis bolts draw m 22 x 175 (new and second-hand), as well as other materials upper railway track.

Болт закладной М 22 х 175

Закупаем на постоянной основе болты закладные М 22 х 175 (новые и б/у), а так же другие материалы верхнего строения ж/д пути.

10 thá 2017  10:00

  Беседи*** Tự động dịch văn bản

Order for potatoes Gala 2RS

Subject: order for potatoes Gala 2RS *chi tiết liên lạc* Requires Òîâàð "potatoes Gala 2RS" with features: Brand: BelBulba Country of origin: Belarus Starch content: -19.2 13.8% Yield: 337-568 c/hа. Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Картофель сорта Гала 2РС

Тема: Заказ на Картофель сорта Гала 2РС *chi tiết liên lạc* Необходим товар "Картофель сорта Гала 2РС" с характеристиками: Бренд: БелБульба Страна производитель: Беларусь Содержание крахмала: 13,8-19,2% Урожайность: 337-568 ц/га Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

13 thá 2017  15:00

  Шпак А*** Tự động dịch văn bản

Order for concrete commodity

Requires Òîâàð "concrete commodity" with features: Readiness: ready-mixed concrete Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Бетоны товарные

Необходим товар "Бетоны товарные" с характеристиками: Степень готовности: Товарный бетон Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

4 thá 2017  08:00

  Василь Tự động dịch văn bản

Order charcoal

Subject: order on charcoal *chi tiết liên lạc* The necessary product "charcoal" characteristics: Country of origin: Ukraine Please send an offer by E-mail or contact me by phone at

Замовлення на Деревне вугілля

Тема: Замовлення на Деревне вугілля *chi tiết liên lạc* Необхідний товар "Деревне вугілля" з характеристиками: Країна виробник: Україна Вишліть, будь ласка, пропозицію по E-mail або зв'яжіться зі мною за телефоном

18 thá 2017  15:52

  Михайл***

18 thá 2017  15:00

  колмаг*** Tự động dịch văn bản

Order for Oil YZYX90 Model

Requires Òîâàð "Oil YZYX90 Model". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Маслопресс Модель YZYX90

Необходим товар "Маслопресс Модель YZYX90". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

18 thá 2017  08:00

  Гебейд*** Tự động dịch văn bản

Order the universal Milling Machine SB 676

Requires Òîâàð "universal Milling Machine SB 676" with features: Brand: Gsp Country of origin: Russia Plant manufacturer: OOO "GSP" Type: Universal Please send a proposal via E-mail

Заказ на Станок широкоуниверсальный фрезерный СФ676

Необходим товар "Станок широкоуниверсальный фрезерный СФ676" с характеристиками: Бренд: ВСП Страна производитель: Россия Завод производитель: ООО "ВСП" Тип: Широкоуниверсальный Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail

18 thá 2017  08:00

  владимир Tự động dịch văn bản

Order the universal compressor station UKS-400 in ZIL-131 with storage

Requires Òîâàð "universal compressor station UKS-400 in ZIL-131 with storage." Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Универсальная компрессорная станция УКС-400В на базе ЗИЛ-131 с хранения

Необходим товар "Универсальная компрессорная станция УКС-400В на базе ЗИЛ-131 с хранения". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Thể hiện:243648

1Bạn hãy tìm các đơn hàng mà bạn quan tâm

Tất cả các đơn hàng đều được kiểm duyệt trước.

2Bạn hãy chuyển đến giao diện xem chi tiết về các đơn hàng.

Đối với mục này cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.

3Bạn hãy mở địa chỉ và liên lạc với người mua

Chúc bán hàng thành công!