infoLeads plus
Đăng tải đơn hàng
143739đã nhận được đề nghị
532299đã có đơn hàng đến
Leads > Ukraina > Vật liệu xây dựng > Vật liệu lợp và làm mặt tiền, bitum

← Go back
To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
đăng ký hoặc 

Order for metal siding 

Công ty của:Ukraina

Đã tạo ra:19 thá 2017  14:00

Người mua:Владим***

Điện thoại:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
Đăng ký

E-mail:

Yêu cầu đối với người mua:

Tự động dịch văn bản

Subject: order for metal siding
*chi tiết liên lạc*

Requires Òîâàð "siding" with features:

Type: Metal

Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Order for metal siding

Необходим товар "Металлический сайдинг" с характеристиками:

Вид: Металлический

Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Các đơn hàng PLUS khác:

#766736
 
free of charge
18 thá 2018  14:00
 
Subject: order for Façade thermal panels
*chi tiết liên lạc*

Hello. I would like to clarify about the thermal panels. What types are there?
Những chi tiết về các ứng dụng
#763722
 
free of charge
15 thá 2018  18:00
 
Subject: command Cofrag for concrete tube
*chi tiết liên lạc*.

Want to buy "Cofrag for concrete tube". Please contact me to clarify the conditions of delivery, price, method...
Những chi tiết về các ứng dụng
#762933
 
free of charge
15 thá 2018  08:00
 

We are interested in product "Structure Shades" with the specifications:

Brand: Structure

Please sent a quote via E-mail or call back at my phone number.
Những chi tiết về các ứng dụng
#762932
 
free of charge
15 thá 2018  08:00
 

We are interested in product "Pre-Engineered Building (PEB) Structures". Please send a quote via E-mail or call back at my phone number.
Những chi tiết về các ứng dụng