infoLeads plus
Đăng tải đơn hàng
134154đã nhận được đề nghị
504106đã có đơn hàng đến
Leads > Ukraina > Vật liệu xây dựng > Vật liệu lợp và làm mặt tiền, bitum

← Go back
Mở địa chỉ liên lạc

To see the contact infomation, please

đăng ký hoặc 

Order for metal siding 

Công ty của:Ukraina

Đã tạo ra:19 thá 2017  14:00

Người mua:Владим***

Điện thoại:Để mà xem

E-mail:chi tiết liên hệ

cần thiết thanh toán

Yêu cầu đối với người mua:

Tự động dịch văn bản

Subject: order for metal siding
*chi tiết liên lạc*

Requires Òîâàð "siding" with features:

Type: Metal

Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Order for metal siding

Необходим товар "Металлический сайдинг" с характеристиками:

Вид: Металлический

Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Các đơn hàng PLUS khác:

#727962
 
có phí
21 thá 2017  06:18
 
Requires Òîâàð " wall panel Chania " unipan. Please send a proposal via E-mail or call on my number.
Những chi tiết về các ứng dụng
#727655
 
có phí
19 thá 2017  11:09
 
Looking for a supplier of roofing accessories for ceramic tile.
Snegoderzhateli adjunction roof ventilation

Những chi tiết về các ứng dụng
#727501
 
có phí
18 thá 2017  10:00
 

i want on industrial shed
Những chi tiết về các ứng dụng
#727051
 
có phí
17 thá 2017  09:00
 
Theme: rubber slate *chi tiết liên lạc* Requires Òîâàð "rubber slate". Please send a proposal via E-mail or call on my number.
Những chi tiết về các ứng dụng