Allbiz

Regulamin użytkownika

Niniejszy Regulamin Użytkownika wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2014 roku. W celu uzyskania dostępu do poprzedniej wersji Regulaminu Użytkownika prosimy kliknij tutaj

Niniejsze warunki stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem i All Biz Limited (dalej zwane "Regulaminem Użytkownika"). Niniejszy Regulamin stosuje się do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://all.biz, która jest obsługiwana przez All Biz Limited (dalej zwane "My" lub "Allbiz") oraz do wszystkich stron internetowych podlinkowanych przez All Biz Limited i jej spółki zależne i stowarzyszone, do https://all.biz (dalej zwane łącznie "Systemem").

KORZYSTAJĄC Z SYSTEMU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, POTWIERDZASZ ZROZUMIENIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM UŻYTKOWNIKA ORAZ ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA ZAWARTYCH W NIM ZASAD; JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM NIE KORZYSTAJ Z SYSTEMU.

Niniejszy Regulamin Użytkownika może zostać zmieniony w dowolnym czasie według naszego uznania. Jeżeli niniejszy Regulamin zostanie zmieniony będziemy publikować jego nową treść dotyczącą Systemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie nowe, zmienione lub dodatkowe funkcje świadczonych usług przez Allbiz automatycznie są przedmiotem niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzania aktualności Warunków Regulaminu. Dalsze korzystanie z Systemu po opublikowaniu zmian oznacza ich akceptację. Tak długo, jak Użytkownik będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu, udzielamy mu niewyłącznego, niezbywalnego i ograniczonego prawa do korzystania z Systemu. W przypadku niewyrażenia zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek zmian dotyczących jego części należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Systemu.

O Allbiz

Allbiz jest Międzynarodowym Centrum e-commerce, który umożliwia przedsiębiorstwom publikowanie własnych informacji o przedsiębiorstwie i dotyczących oferowanych przez nie towarów i usług. Oznacza to, że odwiedzający System z całego świata mają możliwość odszukać i nabywać publikowane towary i usługi. Rzeczywista umowa sprzedaży zostaje zawierana bezpośrednio pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Allbiz pozwala użytkownikom wyszukiwać, kupować i sprzedawać w dowolnej części świata towary lub usługi, niwelując bariery językowe.

Opis Usług

Oferowane przez nas usługi pozwalają użytkownikom rejestrować się w Systemie tworząc indywidualny profil. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik ma prawo do:

 • Zamieszczania informacji, zdjęć, materiałów wideo, rysunków, tekstów i innych materiałów (dalej zwanych łącznie Kontentem):
 • Umożliwiających ich publikację i edycję informacji w Systemie dotyczących katalogów Użytkownika i/lub prowadzonej przez niego działalności, włączając w to nazwę Przedsiębiorstwa, jego lokalizację, oferowane produkty i usługi , dane kontaktowe, krótki opis firmy itp.
 • Dotyczących zamieszczonych przez Użytkownika w katalogach Systemu, oferowanych przez niego towarów i usług umożliwiających publikację i edycję ich opisów oraz specyfikacji.
 • Korzystania z unikalnej domeny Systemu rozumianej jako "subdomena.all.biz"
 • Stworzenia podstrony Systemu zawierającej informacje o przedsiębiorstwie Użytkownika i oferowanych przez niego towarach i usługach.
 • Korzystania z pozostałych usług Systemu.

Użytkownik akceptuje i potwierdza, że Allbiz ma prawo do zamieszczania informacji o oferowanych przez Użytkownika towarach i usługach pobranych z innych ogólnodostępnych źródeł. Informacje te umożliwią wszystkim Użytkownikom korzystanie z użytecznego i wygodnego Systemu.

Użytkownik akceptuje i potwierdza, że Allbiz ma prawo do przekierowania wysłanych przez potencjalnych klientów zapytań do Użytkownika, innym Użytkownikom Systemu, jeżeli Użytkownik nie będzie na nie reagował w odpowiednim terminie.

W celu poprawy jakości świadczonych usług i osiągnięcia satysfakcji klientów Allbiz, zastrzegamy sobie prawo do publicznego prezentowania jakiejkolwiek informacji o niezmienionej treści.

W celu przeglądania Systemu nie jest wymagana rejestracja. Odwiedzający mogą wyszukiwać potrzebnych towarów i usług w katalogach międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Jeżeli potrzebują Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystania Systemu jako nabywca, prosimy o zapoznanie się ze stroną https://help.all.biz

Cennik

 • Rejestracja w Systemie; zamieszczanie nazwy przedsiębiorstwa, towarów i usług w katalogach All.Biz; zamieszczanie informacji o przedsiębiorstwie – danych statystycznych, lokalizacji, nazwisk osób reprezentujących przedsiębiorstwo, adresu pocztowego, logotypu i danych kontaktowych; otrzymywanie zapytań od odwiedzających System; indeksowanie w silnikach wyszukiwarek; tworzenie profilu Użytkownika; rejestrowanie nazwy domeny, typu: „numer.kraj.all.biz"; tworzenie mini-strony i dostęp do prywatnego konta „My All.biz", są bezpłatne.
 • Usługi o wartości dodanej są świadczone odpłatnie na podstawie odrębnych umów z Użytkownikami.

Konta Użytkowników

Podczas tworzenia Twojego konta, zobowiązany jesteś do podania dokładnych i pełnych informacji dotyczących Ciebie i Twojej firmy. Zobowiązujesz się również do wypełnienia odpowiednich formularzy w Twoim osobistym koncie „My All.biz" i dokonywania ich aktualizacji.

Allbiz ma prawo zażądać potwierdzenia wprowadzonych przez Ciebie konkretnych danych podczas rejestracji do Systemu i przedstawienia przez Ciebie odpowiednich dokumentów.

W przypadku wprowadzenia przez Ciebie do Systemu nieprawdziwych informacji lub niestosowania się do warunków niniejszego Regulaminu Użytkownika lub jakichkolwiek dodatkowych warunków, Allbiz ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta i zakończenia świadczenia usług.

Twoje konto umożliwia Ci dostęp do usług i funkcjonalności, które możemy modyfikować i zmieniać od czasu do czasu według własnego uznania.

Jesteś w pełni odpowiedzialny za zachowanie poufności dotyczącej informacji o Twoim koncie, włączając w to Twoje hasło dostępowe, oraz za wszelkie działania wykonane w Systemie przy użyciu Twojego konta.

Zobowiązany jesteś do niezwłocznego powiadomienia Allbiz o każdorazowym przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia Twojego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieautoryzowanym użyciem Twojego konta.

Jednakże, możesz być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku poniesienia strat przez Allbiz lub jakiegokolwiek innego Użytkownika Systemu, spowodowanych ujawnieniem przez Ciebie osobom trzecim Twojego loginu, hasła lub konta.

Nie masz prawa do używania loginów, haseł oraz kont innych Użytkowników Systemu bez wcześniejszej zgody ich właściciela. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad.

Autoryzacja Kontaktu z Użytkownikiem

Poprzez wprowadzanie przez Ciebie do Systemu Twojego adresu e-mail wyrażasz zgodę na jego wykorzystywanie przez Allbiz w celu wysyłania: powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami, w tym informacji dotyczących systemu, prawa, ogłoszeń edukacyjnych lub reklamowych drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Masz prawo do rezygnacji z wysyłanych do Ciebie informacji promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych.

Wyrażasz również zgodę na wykonywanie przez Allbiz do Ciebie połączeń telefonicznych, w tym wybieranych w sposób automatyczny i/lub nagranych wiadomości, na numery które zebraliśmy do Ciebie jako podmiot autoryzowany i opisany w naszej Polityce Prywatności (włączając w to połączenia na numery telefonów komórkowych), jak również na numery telefonów otrzymane od Ciebie i osób trzecich lub zebranych wskutek naszych własnych wysiłków. Jeśli numer telefonu Użytkownika, który pozyskaliśmy ww sposobami, jest numerem telefonu komórkowego, Użytkownik wyraża zgodę na odbieranie wiadomości SMS lub innych wiadomości tekstowych na ten numer. Wyrażasz zgodę na to, że możemy skontaktować się z Tobą zgodnie z wyżej wymienionymi sposobami w celu:

 • Przedstawienia informacji dotyczących Twojego konta lub informacji związanych z korzystaniem z naszych usług (takich jak: płatności za usługi, rozwiązanie sporów, lub egzekwowania warunków niniejszego Regulaminu Użytkownika) lub do przekazania informacji przewidzianych przez obowiązujące prawo
 • W celu przedstawienia Tobie naszych usług o wartości dodanej i ofert promocyjnych.

Nie będziemy udostępniać Twojego numeru telefonu niepowiązanym stronom trzecim do ich celów bez Twojej wyraźnej zgody, jednakże zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia Twoich numerów telefonów członkom grupy kapitałowej Allbiz i/lub oddziałom do ich wykorzystania zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Allbiz może, bez wcześniejszego powiadomienia lub ostrzeżenia i według własnego uznania, monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne przeprowadzane pomiędzy Tobą lub jakimkolwiek podmiotem upoważnionym przez Ciebie do działania w Twoim imieniu i Allbiz lub jego pracownikiem/zleceniobiorcą w celach: podwyższenia jakości świadczonych usług, szkoleniowych lub w celu własnej ochrony.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że w czasie komunikacji z Allbiz, z jakiegokolwiek numeru telefonu, rozmowa może zostać podsłuchana, monitorowana lub nagrywana bez uprzedzenia lub ostrzeżenia przez uprawnione osoby, jednocześnie Allbiz nie gwarantuje, że nagrania konkretnych rozmów telefonicznych będą możliwe do przechowywania i odszukania.

Wykorzystywanie Systemu przez Użytkowników

Czego NIE CHCEMY, żebyś robił podczas korzystania z naszego Systemu

 • Uruchamianie wysyłania zautomatyzowanych zapytań w naszym Systemie, które mogą zatrzymać lub uszkodzić prawidłowe jego funkcjonowanie.

Nie możesz używać żadnych "głębokich linkowań", wydobywać danych tzw. "page-scrpe", "robotów", "pająków" lub innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii, ani podobnych lub równoważnych z ręcznym procesem związanym z pozyskiwaniem dostępu, nabywaniem, kopiowaniem lub monitorowaniem jakiejkolwiek części Systemu lub jakichkolwiek treści (dalej zwane „Kontentem"), ani w żaden sposób replikować lub naruszać struktury nawigacyjnej lub prezentacyjnej Systemu lub jakichkolwiek części Kontentu, w celu uzyskania lub próby uzyskania wszelkich materiałów, dokumentów lub informacji za pośrednictwem jakichkolwiek środków nie udostępnionych przez System.

Nie możesz podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części lub funkcjonalności Systemu, lub jakichkolwiek innych zasobów lub sieci podłączonych do Systemu lub na dowolnym serwerze Allbiz, oraz odstępu do którejkolwiek z usług oferowanych na lub za pośrednictwem Systemu, w wyniku włamania, złamania lub „wykradzenia" haseł dostępowych (ang. password „mining") lub przy użyciu jakichkolwiek innych środków niezgodnych z prawem.

Nie możesz badać, skanować lub testować podatność/wrażliwości Systemu lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Systemem oraz środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania stosowanych w Systemie lub w jakiejkolwiek sieci połączonej z Systemem.

Nie możesz odtwarzać, „look-up", śledzić, lub starać się śledzić jakichkolwiek informacji na temat jakiegokolwiek użytkownika lub odwiedzającego System, włączając w to wszelakie konta Allbiz nie należące do Ciebie, oraz wykorzystywać System lub dowolną usługę lub udostępnione informacje przez System, w jakikolwiek sposób, gdzie celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji, w tym, lecz nie ograniczając się do osobistej identyfikacji lub informacji innych niż Twoje dane osobowe wprowadzone do Systemu.

Zobowiązujesz się, że nie będzie podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Systemu lub jakichkolwiek sieci czy zasobów podłączonych do Systemu lub do Allbiz.

Zobowiązany jesteś do nie używania żadnych urządzeń, oprogramowań lub procedur służących zakłóceniu lub próby zakłócenia właściwego funkcjonowania Systemu lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzanych przez System, lub przy użyciu jakiejkolwiek innej osoby korzystającej z Systemu.

Nie możesz podrabiać nagłówków lub manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiekolwiek wiadomości wysłanej lub przekazanej do Allbiz bądź za pośrednictwem Systemu lub usług oferowanych przez System. Nie możesz udawać, podszywać się lub twierdzić, że reprezentujesz jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.

 • Fałszywy charakter relacji pomiędzy Tobą i Allbiz. Nie wolno Ci udawać, że działasz w imieniu Allbiz w jakimkolwiek charakterze, chyba, że wyraźnie upoważnimy Cię do tego.
 • Nieuprawnione wykorzystywanie Systemu. Nie możesz edytować, usuwać, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zmienić System lub jakąkolwiek jego część.

Musisz stosować się do wszystkich przepisów i regulacji podczas korzystania z niniejszego Sytemu i nie możesz go używać do nielegalnych celów lub niezgodnych z prawem. Nie możesz używać Systemu lub jego zawartości do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejszy Regulamin Użytkownika. Nie możesz wykorzystywać Systemu do prowadzenia nielegalnej działalności lub innej działalności, która narusza prawa Allbiz lub innych podmiotów. Nie wolno rozpowszechniać ani wysłać wiadomości typu spam, niechcianych lub masowych wiadomości elektronicznych, wiadomości typu łańcuszki lub piramidy.

Nie możesz rozpowszechniać lub wprowadzać treści fikcyjnych, nieprawdziwych zakładać fałszywe, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, zniesławiających lub oszczerczych treści.

Nie wolno Ci wprowadzać, wysyłać, przenosić lub lokować w jakikolwiek inny sposób do Systemu informacji na temat produktów i/lub usług, których nie możesz wprowadzać do sprzedaży, reklamować ani udostępniać zgodnie z prawem. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kraju w którym przebywasz sprzedaż i/lub reklama określonych produktów i/lub usług, są zakazane, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie przez Ciebie takiej oferty do Systemu.

Nie posiadasz żadnych praw dotyczących treści zamieszczonych przez innych Użytkowników i ponosisz pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane wykorzystanie przez Ciebie takich treści przed jej właścicielami.

Zabrania się korzystania z Systemu w jakikolwiek sposób, który może zaszkodzić lub zablokować naszą działalność.

 • Korzystanie z naszego znaku firmowego, nazwy handlowej, elementów projektu, logo, treści, artykułów i innych praw własności intelektualnej. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, Wszelkie prawa własności intelektualnej w tym, ale nie wyłącznie, prawa autorskie (w tym prawa autorskie do oprogramowania komputerowego), patentów, znaków towarowych i nazw handlowych, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do baz danych, know-how, tajemnic handlowych i zasady zachowania poufności niniejszego Systemu (zwane łącznie "Prawami Własności Intelektualnej") są własnością lub są licencjonowane przez Allbiz. Przyjmujesz do wiadomości, że korzystając z Systemu, nie nabywasz praw lub udziałów lub praw własności intelektualnej niniejszego Systemu.

Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków żaden z zapisów Regulaminu Użytkownika nie upoważnia do tworzenia licencji lub jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, oraz zobowiązujesz się nie: sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, przekazywać, publicznie prezentować i wyświetlać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł podobnych do wszelkich materiałów i treści dostępnych w Systemie.

Nie możesz usuwać, zmieniać lub zamieniać żadnych informacji autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, logo i innych oznaczeń dotyczących Systemu, jak również zabronione są próby nielegalnego omijania lub próby ominięcia praw autorskich.

Cytując jakiekolwiek informacje zamieszczone w Systemie, w tym, ale nie wyłącznie, prace chronione prawem autorskim, konieczne jest zamieszczenie odnośników do Systemu.

Jeśli uznamy lub odkryjemy, że nadużywasz własność Allbiz w którykolwiek z wyżej wymienionych sposobów lub w inny sposób, możemy, według własnego uznania, podjąć wszelkie kroki w celu zapobiegania i łagodzenia takich nadużyć, w tym: ograniczyć dostęp, zawiesić lub zlikwidować konto(a) użytkownika i dostęp do naszych usług, zablokować lub usunąć treści naruszające nasze prawa, odebrać wszelkie specjalne przywileje powiązane z Twoim(i) kontem(ami), ograniczyć lub zlikwidować wszelkie rabaty, oraz podjąć wszelkie działania techniczne i/lub czynności prawne w celu uniemożliwienia korzystania z naszych Usług.

Możemy anulować niepotwierdzone lub nieaktywne przez dłuższy czas konta lub dokonać ich modyfikacji lub zaprzestać świadczenia naszych Usług. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zaprzestania świadczenia naszych Usług każdemu z jakiegokolwiek powodu według naszego uznania.

Kontent

Możesz zamieszczać informacje dotyczące Twojej firmy i działalności (dalej zwane Kontentem). Allbiz może ustanawiać wymagania dotyczące treści zamieszczanych informacji w Systemie.

W szczególności nie możesz zamieszczać lub przesyłać treści zniesławiających, nękających, grożących, nakłaniających do fanatyzmu czy przemocy, nienawistnych, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych lub w inny sposób obraźliwych bądź mogących spowodować szkody lub krzywdę jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, nawet w przypadku, gdy taki materiał jest chroniony przez prawo.

Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania informacji, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich, w tym Prawo Własności Intelektualnej.

Poświadczasz, że wprowadzona przez Ciebie treść do Systemu jest w zgodzie z niniejszymi warunkami, oraz że jesteś ich właścicielem lub posiadasz niezbędne prawa lub uprawnienia, bez konieczności uiszczania opłat na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, w celu wykorzystania i publikowania oraz upoważnia nas do używania i publikowania, wprowadzonych przez Ciebie treści na wszelkie sposoby, wraz z tymi prawami. Wyrażasz zgodę na pokrycie lub zwrot wszelkich kosztów (w tym koszty obsługi prawnej i postępowania sądowego) związanych z poniesioną przez nas, nasze spółki zależne i stowarzyszone lub któregokolwiek z ich pracowników, odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty, roszczenia spowodowane wykorzystaniem przez nas treści, które zamieściłeś w Systemie. Kontent (jakakolwiek zawartość), który narusza jakiekolwiek z postanowień polityki Allbiz, może zostać usunięty wedle naszego uznania.

Mamy prawo lecz nie obowiązek do monitorowania, przechwytywania, zamieszczania, usuwania, modyfikowania, przechowywania, przeglądu zawartości Kontentu lub komunikatów wysłanych za pośrednictwem Usług Allbiz, w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, wliczając w to kontrolowanie przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu Użytkownika, bez uprzedniego obowiązku powiadomienia Użytkowników.

Nie jesteśmy odpowiedzialni i nie bierzemy odpowiedzialności za opinie, poglądy, porady lub rekomendacje zamieszczane lub wysyłane przez Użytkowników.

Allbiz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy, niedokładności, zaniechania, które miały miejsce podczas rejestracji lub w procesie zamieszczania Kontentu w Systemie, oraz nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie straty, w tym, lecz nie ograniczając się do, utraconych korzyści wynikających z tego rodzaju błędów, nieścisłości lub przeoczeń.

Allbiz nie ponosi odpowiedzialności za używanie Systemu (autoryzowane lub nieautoryzowane) przez osoby trzecie, przesłane przez nich treści do Systemu, w tym, ale nie ograniczając się do reprodukcji i dystrybucji w obrębie jak i poza Systemem.

Po dostarczeniu nam Kontentu lub przyczynieniu się do stworzenia Kontentu zamieszczonego w Systemie, przyznajesz nam niewyłączną, sublicencjonowaną, nieodwołalną i nieodpłatną licencję na całym świecie w ramach wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, polityki prywatności oraz innych intelektualnych praw własności na używanie, kopiowanie, przesyłanie, drukowanie, publikowanie, publiczne prezentowanie, pokazywanie, rozpowszechnianie, redystrybuowanie, indeksowanie, komentowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł podobnych, publiczne odtwarzanie, udostępnianie i inne rodzaje wykorzystywania takiego Kontentu w całości lub w części, w jakichkolwiek mediach i w jakichkolwiek kanałach, znanych obecnie lub utworzonych w przyszłości (w tym w mediach odnoszących się do Usług Allbiz, na witrynach i platformach stron trzecich, takich jak Facebook, YouTube i Twitter), w dowolnej liczbie egzemplarzy i bez ograniczeń co do czasu, sposobu i częstotliwości użytkowania, bez konieczności cytowania, stosowania odwołań, przypisów, linków do Ciebie lub Twojej strony internetowej, bez konieczności uzyskania Twojej zgody lub płatności na Twoją rzecz lub na rzecz innych osób lub podmiotów.

Wyrażasz również zgodę do nieegzekwowania od nas lub naszych licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i innych autoryzowanych użytkowników, swoich praw moralnych jak również praw pobocznych i dodatkowych do Kontentu, oraz zobowiązujesz się do podpisania rezygnacji przez Strony, które mogą dysponować takimi prawami.

Oświadczasz i gwarantujesz, że żadne z Twoich praw wymienionych w poprzednich artykułach nie zostało naruszone poprzez: wprowadzony przez Ciebie Kontent, Kontent do którego utworzenia przyczyniłeś się poprzez używanie Systemu lub istniejący Kontent (w tym prace utworzone na jego podstawie) wprowadzony przez nas lub przez innych Użytkowników lub inne podmioty korzystające z naszych Usług zgodnie z Regulaminem Użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do reklamowania towarów i usług zamieszczonych przez Ciebie w Systemie Allbiz według własnego uznania, w tym, ale nie wyłącznie, w drodze przetwarzania treści i wyświetlania ich na naszych Stronach Internetowych, z zachowaniem przez nas prawa do ingerowania w strukturę publikacji, edycji, łączenia, podziału, przekształcania, tłumaczenia części tekstowej na inne języki.

Możemy tworzyć katalogi zawierające obrazy, opisy, specyfikacje produktów i usług, które są świadczone przez osoby trzecie (w tym przez Użytkowników Systemu). Możesz użyć zawartości utworzonych przez nas katalogów wyłącznie do tworzenia Twoich własnych ofert i aukcji w Systemie Allbiz. Niniejsze uprawnienie może zostać zmienione lub odwołane przez Allbiz w dowolnym czasie.

Pomimo naszych wszelkich starań dotyczących utrzymywania wiarygodności danych, nie możemy obiecać, że utworzone katalogi będą zawsze dokładne i aktualne. Użytkownik, który z nich korzysta przyjmuje do wiadomości, że katalogi mogą zawierać błędy, za które Allbiz nie odpowiada. Katalogi mogą zawierać chronione prawem autorskim znaki towarowe i inne materiały firmowe. Zobowiązujesz się nie usuwać żadnych praw autorskich, własności, identyfikatorów lub oznaczeń firmowych uwzględnionych w katalogach. Zobowiązujesz się nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie zawartości katalogu do innych celów niż do stosowania ich w swoich ofertach zamieszczanych w Systemie Allbiz.

Mamy prawo umieszczać znaki wodne na przesłanych przez Ciebie zdjęciach, z linkami do Twojego profilu w Systemie.

Twoje Pomysły

Możesz z własnej inicjatywy lub możesz zostać poproszony o przesłanie uwag, komentarzy, opinii, koncepcji i pomysłów na temat Systemu, m.in. jak poprawić System lub jak podwyższyć jakość naszych usług (dalej zwane "Pomysłami"). Przesyłając do nas swój Pomysł, potwierdzasz, że jego ujawnienie jest nieodpłatne, nie zostało przez nas zamówione, nie posiada żadnych ograniczeń, nie jest plagiatem i nie skutkuje żadnym zobowiązaniem Allbiz w stosunku do Ciebie, jak również poświadczasz, że jesteśmy uprawnieni do wykorzystania Twojego Pomysłu w dowolny sposób (w tym ujawnienie Pomysłu innym podmiotom) bez jakiejkolwiek rekompensaty na Twoją rzecz. Przyjmujesz do wiadomości, że po wysłaniu do nas swojego Pomysłu nie zrzekamy się prawa do wykorzystania podobnych pomysłów znanych nam wcześniej, opracowanych przez naszych pracowników lub pozyskanych z innych źródeł.

Wysyłając do nas materiał z Pomysłem potwierdzasz, że nie rościsz do niego praw autorskich, nie przesyłasz pomysłów ograniczonych prawami autorskimi innych osób, tajemnicą handlową lub inną formą prawa własności intelektualnej, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub posiadasz zgodę ich prawowitych właścicieli do udostępniania materiału, oraz przyznania Allbiz wszystkich praw licencyjnych związanych z przesłanym materiałem.

Prywatność

Polityka Prywatności Allbiz ma zastosowanie do używania niniejszego Systemu, a jej warunki są częścią niniejszego Regulaminu Użytkownika. W celu zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, prosimy kliknąć link https://all.biz/privacy_policy_en

Dodatkowo, korzystając z Systemu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie danych przy użyciu sieci Internet nigdy nie jest całkowicie prywatne i bezpieczne. Potwierdzasz, że rozumiesz, że każdy komunikat lub informacje wysyłane do Systemu mogą być przechwycone lub przeczytane przez osoby trzecie, nawet w przypadku pojawiania się komunikatu o szyfrowanym, bezpiecznym połączeniu (np. podczas płacenia kartą kredytową/płatniczą).

Linki (odnośniki) do Innych Stron

Ten System może zawierać linki do innych niezależnych zewnętrznych stron internetowych (dalej zwane – "Strony Powiązane"). Powiązane Strony te są udostępnione wyłącznie dla wygody naszych odwiedzających System. Strony Powiązane nie są kontrolowane przez Allbiz i Allbiz nie ponosi odpowiedzialności za treści lub materiały publikowane na tychże witrynach.

Użytkownik musi dokonać samodzielnej oceny dotyczącej wiarygodności i użyteczności publikowanej informacji na Stronach Powiązanych.

Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek reklamowane produkty lub usługi oferowane przez Użytkowników w Systemie lub na Stronach Powiązanych. Allbiz nie będzie stroną na wypadek sporu pomiędzy kupującym i sprzedającym, jak również nie będzie kontrolował zawieranych transakcji pomiędzy Użytkownikami Systemu i zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.

Nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą odzwierciedlać oczekiwania Użytkowników.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług lub informacji uzyskanych za pomocą naszego Systemu będzie odzwierciedlać oczekiwania i / lub wymagania Użytkowników.

My nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za skutki wykorzystania publikowanych w Systemie treści do działalności gospodarczej, zawierania transakcji, kredytów lub innych działalności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność publikowanych treści reklamowych w Systemie. Wszelka odpowiedzialności za dokładność publikowanych treści reklamowych i jej zgodności z prawem ponosi Użytkownik, który opublikował w Systemie taką treść. Taki Użytkownik jest uznawany za reklamodawcę względem Systemu Allbiz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zmiany nazwy domeny Użytkownika nadanej podczas samodzielnej rejestracji w Systemie, pod warunkiem, że taka nazwa domeny nie jest używana przez minimum 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych (czyli w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika, w tym braku logowania się do Profilu Użytkownika).

Staramy się, aby nasze usługi były bezpieczne i działy poprawnie, ale nie możemy zagwarantować nieprzerwanego działania lub dostępu do naszego Systemu. Aktualizacje oraz modyfikacje danych i innych treści dokonane przez Użytkowników w Systemie mogą nie nastąpić w czasie rzeczywistym. Taka funkcjonalność jest przedmiotem opóźnień niezależnych od Allbiz.

Przyjmujesz do wiadomości, że wykorzystujesz publikowane informacje w Systemie Allbiz na własne ryzyko i że udostępnione informacje traktuje się „JAKIE SĄ" i „JAKIE SĄ DOSTĘPNE". Allbiz nie obiecuje, że System lub jakakolwiek publikowana w nim treść, świadczona usługa lub cecha Systemu będzie wolna od błędów, że będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany, lub że wszelkie usterki zostaną naprawione, lub też, że korzystanie z Systemu zapewni konkretne wyniki.

Allbiz również nie gwarantuje bezpieczeństwa Profili Użytkowników, Stron Użytkowników i publikowanych przez nich treści.

W związku z powyższym, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy wyłączyć wszystkie wyraźne lub dorozumiane warunki gwarancji, w tym, ale nie ograniczając się do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Allbiz zastrzega sobie prawo do wykonania poniższych czynności w dowolnym czasie, bez uprzedniego informowania:

 • Modyfikowanie, zawieszanie lub zakończenie działania lub dostępu do Systemu, lub jakiejkolwiek jego części, z jakiegokolwiek powodu;
 • Modyfikowanie lub zmienianie Systemu lub jakiejkolwiek jego części włączając w to Regulamin Użytkownika i Politykę Poufności;
 • Przerywanie pracy Systemu lub jakiejkolwiek jego części w celu wykonywania rutynowych lub nie rutynowych konserwacji, korekt błędów lub innych niezbędnych zmian.

Wszystkie informacje na temat Systemu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego informowania. Allbiz nie gwarantuje, że wszelkie pliki lub inne dane pobierane z Systemu będą wolne od wirusów, zanieczyszczeń i cech destrukcyjnych.

Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Allbiz i jego spółki zależne czy stowarzyszone i ich kierownicy, dyrektorzy, agenci i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności, a Użytkownicy zgadzają się, że nie mogą od nich żądać odpowiedzialności za szkody lub straty (w tym, ale nie wyłącznie, utratę środków pieniężnych, renomy lub reputacji, zysków lub innych strat niematerialnych lub jakichkolwiek innych pośrednich lub wtórnych strat) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z:

 • użytkowania lub niezdolności do korzystania przez Ciebie z naszego Systemu;
 • awarii, błędów, lub niezgodności w Kontencie;
 • opóźnień i przerw w naszych usługach;
 • wirusów lub innych złośliwych oprogramowań zainstalowanych na skutek dostępu lub poprzez kliknięcie w linki (odnośniki) związane z naszymi usługami;
 • jakimikolwiek usterkami, błędami, niedoskonałościami lub niedokładnościami naszych usług;
 • uszkodzeniami Twojego sprzętu komputerowego w wyniku korzystania z jakichkolwiek usług Allbiz;
 • Kontentem, czynnościami lub zaniechaniami osób trzecich.

Bez względu na warunki określone w poprzednich akapitach, jeżeli uzna się Allbiz za stronę odpowiedzialną za powstałe szkody, nasza odpowiedzialność wobec Państwa i jakiejkolwiek strony trzeciej jest ograniczona do (a) wysokości kosztów danego sporu nie przekraczającej całkowitej kwoty wpłat dokonanej przez Państwa na rzecz Allbiz w okresie ostatnich 12 miesięcy liczonych od momentu powstania zobowiązania na Państwa rzecz, lub (b) do wysokości 100 USD (stu dolarów amerykańskich).

Odszkodowanie

Przyjmujesz do wiadomości, że Allbiz, jego przedstawiciele, pracownicy, dyrektorzy, udziałowcy, poprzednicy, następcy prawni, agenci, podmioty zależne i stowarzyszone są zwolnione, a Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia stron trzecich dotyczące poniesionych przez nie strat (w tym koszty obsługi prawnej) spowodowane korzystaniem przez Ciebie z Systemu, naruszeniem: warunków niniejszego Regulaminu Użytkownika, przepisów prawa lub praw stron trzecich.

Obowiązujące prawo. Rozstrzyganie sporów

Zgadzasz się, że wszystkie sprawy związane z dostępem lub korzystaniem z Systemu, w tym wszystkie spory, będą regulowane przepisami prawa Republiki Cypru, bez względu na jego ewentualną sprzeczność z przepisami prawa.

Wszelkie roszczenia związane z niniejszym Regulaminem Użytkownika muszą być wniesione w terminie zgodnie z prawem Republiki Cypru. Nie można żądać zwrotu lub rekompensaty za poniesione straty, inne niż bieżące koszty, chyba że strona wygrywająca jest uprawniona do otrzymania zwrotu kosztów i opłat sądowych za poniesione straty.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów lub konfliktów pomiędzy Użytkownikiem i Allbiz, wynikających z korzystania z Systemu, Strony będą próbować, niezwłocznie i w dobrej wierze, współpracować w celu rozwiązania takiego sporu. Jeśli Strony nie będą w stanie rozwiązać taki spór w rozsądnym czasie (nie przekraczającym trzydziestu (30) dni), każda ze Stron może złożyć swoje roszczenia do Cypryjskiej Izby Handlu i Przemysłu (dalej zwaną – „CCCI") w celu rozwiązania sporu w drodze mediacji.

Każda Strona niniejszego Regulaminu Użytkownika może zażądać mediacji w jakimkolwiek momencie poprzez złożenie pisemnego wniosku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres CCCI oraz jego kopii na adres drugiej Strony sporu.

Strony przyjmują do wiadomości, że przepisy mediacyjne dotyczące niniejszego Regulaminu Użytkownika mogą zostać wykonane w taki sam sposób jak przez sąd polubowny (arbitrażowy), we wniosku kierowanego do sądu właściwej jurysdykcji czy Izby Handlowej należy wnieść o powołanie odpowiednio arbitra, mediatora. Ponadto Strony przyjmują do wiadomości, że sąd może zażądać również od Strony wygrywającej spór poniesienia kosztów sądowych i przygotowawczych związanych z mediacjami/arbitrażem.

Opłaty i koszty mediacji, w przypadku braku porozumienia, ponoszą solidarnie w jednakowym stopniu obie Strony.

W przypadku, gdy wartość roszczenia nie przekracza 10 000 dolarów amerykańskich (dziesięć tysięcy USD), strona wnosząca o ulgę może zdecydować się na rozstrzygnięcie sporu w sposób efektywny kosztowo poprzez brak stawiennictwa w procesie arbitrażu. Strony mogą wnieść o przeprowadzeniu arbitrażu, jeżeli zostały wyczerpanie wszelkie alternatywne metody polubownego rozwiązania sporu (dalej zwane - „ADR"). Strona trzecia świadcząca ADR oraz Strony sporu muszą przestrzegać następujących zasad: (a) arbitraż będzie prowadzony przez telefon, online i / lub na wniosek Strony wnoszącej w inny specyficzny sposób, który musi zostać opisany w formie pisemnej; (b) arbitraż nie będzie się wiązał z osobistym stawiennictwem Stron lub świadków, chyba że Strony uzgodniły inaczej; oraz (c) wszelkie orzeczenia o przyznaniu arbitra są ostateczne i mogą zostać wprowadzone w dowolnym sądzie właściwym.

Informacje dotyczące roszczeń związanych z naruszeniem własności intelektualnej i praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, prosimy o przesłanie wiadomości elektronicznej do copyright@all.biz z następującymi informacjami:

 1. identyfikacja lub opis prac chronionych prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, które Twoim zdaniem zostały naruszone. Jeśli stwierdzisz naruszenie prawa własności intelektualnej innej niż prawo autorskie, prosimy określić rodzaj prawa własności intelektualnej (na przykład znak towarowy lub patent);
 2. identyfikacja lub opis dokładnej lokalizacji Twoim zdaniem materiału naruszonego na stronie Allbiz, poparty wystarczającą ilością szczegółów, dzięki którym będziemy mogli dany materiał odnaleźć w systemie;
 3. twój adres, numer telefonu, adres e-mail;
 4. twoje oświadczenie przesłane w dobrej wierze, dotyczące przekonania, że wykorzystywany materiał nie został autoryzowany przez właściciela lub uprawnione strony trzecie posiadające do niego prawa autorskie, intelektualne, lub że materiał jest niezgodny z prawem.
 5. oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej, lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich i własności intelektualnej;
 6. wszelkie informacje udowadniające twoje prawa własności intelektualnej.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia roszczenia, jeżeli nie zawiera wszystkich informacji wymienionych powyżej.

Postanowienia ogólne

Przedsiębiorstwo All Biz Limited zlokalizowane jest przy 3 Themistokli Dervi, Julia House, Nikozja, Cypr 1066.

Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna jakikolwiek z warunków niniejszego Regulaminu Użytkownika za nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, taki zapis Regulaminu powinien zostać ograniczony lub wyeliminowany do niezbędnego minimum i zastąpiony ważnym postanowieniem, które najlepiej uosabia intencję niniejszego Regulaminu Użytkownika, w taki sposób by postanowienia niniejszego Regulaminu pozostawały w pełnej mocy.

Nagłówki zostały zastosowane do celów porównawczych i nie ograniczają zakresu lub zakresu takiej sekcji. Nasza bezczynność w odniesieniu do naruszenia przez Ciebie lub innych nie rezygnuje z naszego prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, będziemy podejmować działania wobec wszystkich naruszeń niniejszego Regulaminu.

Wszelkie wiadomości elektroniczne, dokumenty, zawiadomienia i oświadczenia, które zostały utworzone lub przesłane na odległość, za zgodą strony otrzymującej, w czasie trwania niniejszej Umowy, uznaje się za kompletne i obowiązujące tak jakby zostały sporządzone we właściwej formie pisemnej.

Allbiz ma prawo według własnego uznania i bez zgody Użytkownika do przekazania swoich praw i obowiązków osobom trzecim w celu wywiązania się z warunków niniejszej Umowy. W chwili przekazania przez Allbiz swoich praw i obowiązków osobom trzecim warunki niniejszej Umowy pozostają w mocy, a wszelkie roszczenia wynikające z niewywiązania się z jej warunków przechodzą na następcę prawnego.

Allbiz ma prawo w dowolnym czasie do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji warunków niniejszej Umowy. Każda zmiana wchodzi w życie w momencie opublikowania nowego brzmienia Umowy na stronie internetowej Systemu.

Niniejsza Umowa nie stanowi żadnych relacji w rozumieniu oświadczenia woli, umów agencyjnych, franczyzy, umów mediacyjnych i partnerskich wspólnej działalności i kontraktów partnerskich.

Regulamin Użytkownika, Polityka prywatności i wszystkie inne zasady w całości określone w porozumieniu pomiędzy Użytkownikiem a Allbiz zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienia i Umowy zawarte między stronami.

Sekcje dotyczące: Kontentu, Ograniczenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenia odpowiedzialności; Odszkodowania i sporów prawnych, obowiązują niezależnie od wygaśnięcia Regulaminu Użytkownika.

statistic