Türkçe
Dövizler TRY
İstanbul'de Sıfırdan Açılan Lüks Kanepe Mekanizması al
0
Satın al Sıfırdan Açılan Lüks Kanepe Mekanizması
Sıfırdan Açılan Lüks Kanepe Mekanizması

Sıfırdan Açılan Lüks Kanepe Mekanizması

Mevcut
Fiyat:
10 TRY
Profil ihracatı:
  • Ex Works (şirketten alım),
  • Kurye teslimi
  • In detail
Satici
Türkiye, İstanbul
(Haritada göstermek)
+90( 
Numaraları gör
Diger sirketlerinin ürünleri
Açıklama
Sıfırdan A ç ılan Lüks Kanepe M ekanizmas ı Y apılan D eğiş iklik Ü retimde Ü retilen Kanepelerde M inderli O lan M odellerin A rka Y as lanma Kıs ımları 4 5 ile 5 0 C m D ir. Burada Kullanılan D s -0 1 Sıfırdan A ç ılan M ekanizma Ö n O turma Kıs mı 6 5 C m 7 5 C m O lduğunda M ekanizmanın Ü zerindeki Y ük D enges iz O lur V e Bu Zamanla M ekanizmaya V e Ü rüne H ata V ermektedir Bu Ü rün A lemins an D s -0 1 Ü ründen T ek Farkı A rka Y as lanma Kıs mı 4 5 -5 0 C m O larak Ö zel T as arlanmış tır. Bu Ü rün Kullanıldığı Y erde D s -0 1 Sıfırdan A ç ılan Ü rün Kullanıldığında Kanepenin Y atak Kıs mı Fazla İ leri Ç ıktığından D olayı Kullanıc ı Kanepenin Ö n Kıs mıta Y atak P ozis yonunda İ ken O turmas ı Sonuc u Kanepelerde D evrilme O las ılığına Ras tlanılmış tır V e Köş e T akımlarında U ygulandığında ürün yerinden oynatmada duvara sıfır çalış maktadır Kanepeniz 2 'li yada 3 ′lü ols un yatak halini almas ını is tediğinizde, tamamen kanepenizi yaklaş ık 1 5 -2 0 c m kadar ön tarafa doğru ç ekmeniz gerekirdi. Y anlızZero Wall mekanizma teknolojis i kullanılarak üretilmiş kanepeler iç in, bu durum daha pratik bir hal alıyor. A dından da anlaş ılac ağı üzere Zero Wall - D uvara Sıfır kavramı doğrultus unda kanepenizi yerinden oynatmadan, yatak olarak kullanabiliyors unuz A lemin San D S-0 5 P iyas adan Kullanmış O lduğunuz Büyük Japon M ekanizmas ı İ le A lt Kas a Ü s t Sandık Kıs mında H erhangi Bir D eğiş iklik Y apmadan Ü retim Bandınıza Soka Bilir V e Seri Ü retime G eç e Bilirs iniz U ltra A lt Kas a Ö lç ü D eğiş ikliği G erektirmez Ü s t Kas a Ö lç ü D eğiş ikliği G erektirmez Sandık Kas a Ö lç ü D eğiş ikliği G erektirmez Sandık Kıs mına Kanepenin Kollarını Koya Bilirs iniz Kanepe Kapanırken M ekanizmada Y ay O lmadığından D olayı Ç ok Rahat Kapanmaktadır Kanepeyi A ç mak İ ç in kanepenin Sağ Sol V e O rta Kıs mıns an A ç ıla Bilir Y er V e P ozis yon İ s temez Standart A lt Kas ada A lemin San M arkalı M ekanizm Kullanıldığında Kanepemizin H iç Sis teminde D eğiş iklik Y apmadan M ekanizmamızı Kullana Biliriz V e D uvardan Sıfır Ç alış ma İ mkanı Sağlar Kanepemiz Y atak Konumunda İ ken Ü s t Kas anın T aş ımış O lduğu A ğırlığı T amamen A lt Kas a T aş ımaktadır ALEMINSAN.COM.TR Orhanlı Beldesi Mezarlık yanı Malzagirt Caddesi no:14 Tuzla / İstanbul - TURKEY Tel : +90 216 394 31 32 Fax : +90 216 394 34 28 Mail: info@aleminsan.com.tr
Satıcı ile iletişime geçin
Sıfırdan Açılan Lüks Kanepe Mekanizması
Sıfırdan Açılan Lüks Kanepe Mekanizması
Teslim tipi
Karşılaştır0
SilSeçilmiş kalem: 0