infoLeads plus
Καταχώριση αίτησης
131866λάβατε προτάσεων
497335λάβατε αιτήσεων

Αιτήσεις PLUS - μια ειδική υπηρεσία για τους πωλητές allbiz, οι οποίοι θέλουν συνεχώς να πάρουν αιτήσεις για τα εμπορεύματα. Ο αγοραστής μπορεί να τοποθετήσει μια αίτηση για την απόκτηση αγαθών και πιο γρήγορα να βρει έναν απαραίτητο πωλητή με κατάλληλη τιμή και απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος.

LEADS PLUS

18  Οκ 2017  15:00

  Ольга *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for corn starch

Interested in product "corn starch". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Крахмал кукурузный

Интересует товар "Крахмал кукурузный". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

21  Οκ 2017  08:00

  Анна Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order the Mango Variety from Vietnam Kat Chu (Chu)

On an ongoing basis we buy mango Kat Chu from 3 up to 5 tons per month, what is the price

Заказ на Манго из Вьетнама Сорт Кат Чу (Cat Chu)

Меня интересует "Манго из Вьетнама Сорт Кат Чу (Cat Chu)". Свяжитесь со мной для уточнения деталей. На постоянной основе покупаем манго Кат Чу от 3 до 5 тонн в месяц, какая будет цена

17  Οκ 2017  13:44

  Хаджии*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Wheat in the Volgograd region

Hello, on a permanent basis, the company buys wheat 3.4.5 class. Cash payment and transfer, pickup from farms, quality of GOST. The minimum lot size of 1000 tons.

Закупаем Пшеницу в Волгоградской области

Здравствуйте,компания на постоянной основе закупает пшеницу 3.4.5 класса. Оплата наличными и перечислением, самовывоз из хозяйств, качество ГОСТ. Минимальный объем партии от 1000 тонн.

18  Οκ 2017  09:00

  канат *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Fittings and-3 12, GOST 5781 steel HS 35

Requires Òîâàð "Fittings and-3 12, GOST 5781 steel 35 TOS" with features: Brand: KRSPK Country: Kazakhstan Factory: KRSPK Steel grade: 35 HS Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Арматура А-3 12, ГОСТ 5781 сталь 35 гс

Необходим товар "Арматура А-3 12, ГОСТ 5781 сталь 35 гс" с характеристиками: Бренд: КРСПК Страна производитель: Казахстан Завод производитель: КРСПК Марка стали: 35 гс Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

20  Οκ 2017  12:18

  Аралба*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Diesel Euro 5

Buy diesel Euro 5 in large volume. Annual contract with delivery to the railway and to LPDS Nikolskoye. Waiting for KP with the price on mail *στοιχεία επικοινωνίας* you are interested only in these volumes.

Дизельное топливо евро 5

Куплю дизельное топливо евро 5 в большом объеме. Годовой контракт с доставкой по жд и до ЛПДС Никольское. Жду КП с ценой на почту *στοιχεία επικοινωνίας* Интересуют только выкупленные объемы.

20  Οκ 2017  10:00

  Машари*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order on wheat bran bushy

Grain: wheat culture I Masharipov Bakhodir Dzhabberganovich. I need bran wheat bread 25 kg. bags production Kazakhstan. satisfied with the price per ton zhelezhnodorozhnom delivery transport to the border of the Republic of Uzbekistan station. Want to clarify the price if the price of the suit initially buy one car, Then regularly along the way more. If you are in Uzbekistan let me know the...

Заказ на Отруби пшеничные пушистые

Необходим товар "Отруби пшеничные пушистые" с характеристиками: Страна производитель: Казахстан Зерновая культура: Пшеница Я Машарипов Баходир Джабберганович. Мне нужен отруби пшеничный 25 кг. мешках производства Казахстан. устроит цена одного тонн с поставкой жележнодорожном транспортом до границы Республики Узбекистон станции. Хотим уточнит цену Если цена устроит первоначально купим...

20  Οκ 2017  14:08

  Фоменк*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Zinc ingots in Kazakhstan

Interested in zinc ingots containers.

Цинк чушки в Казахстане

Интересует цинк чушки контейнеры.

20  Οκ 2017  07:05

  балкун*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Pomace in Pavlodar

Need oilcake and linen. Protein from 36.

Жмых в Павлодаре

Нужен жмых рапсовый и льняной. Протеин от 36.

13  Οκ 2017  15:00

  Джапар*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for flour for export FCA factory

Interested in the item "flour for export FCA factory." Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Мука высший сорт на экспорт FCA завод

Интересует товар "Мука высший сорт на экспорт FCA завод". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

20  Οκ 2017  09:00

  Попеск***

Заказ на Золото в мерных слитках (1000 г)

Необходим товар "Золото в мерных слитках (1000 г)" с характеристиками: Страна производитель: Россия Проба золота: 999 Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail .мне нужно 100 кг в месяц с доставкой в ОАЭ и в Тель Авив.возможно увеличение объемов.

17  Οκ 2017  19:31

  hamid ***

Покупка ячменя и кукурузы

Mob: +98 911 177 1631 / Telegram / Whatsapp / Viber / Imo Skype ID: TavanBusiness http://agro-russia.com

20  Οκ 2017  08:00

  Оксана Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order to the mirror frame 60x155sm

Requires Òîâàð "mirror in the frame of the 60x155sm". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Зеркало в раме 60x155см

Необходим товар "Зеркало в раме 60x155см". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19  Οκ 2017  08:32

  Эдуард*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Refined deodorized sunflower oil, winterized,

Interested in refined sunflower oil deodorized, top grade according to GOST 1129-13, packaging 1 l, 2 l, 3 l, 5 l

Масло подсолнечное рафинированное ,дезодорированное, вымороженное,

Интересует Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное, высший сорт по ГОСТ 1129-13, упаковка 1л,2л,3л,5л

18  Οκ 2017  20:00

  Андрей Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for soybean meal nongranular

Interested in the item "soybean meal nongranular". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Соевый Шрот негранулированный

Интересует товар "Соевый Шрот негранулированный". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

18  Οκ 2017  14:40

  Витали*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Brazhn 10-4-4, 30 mm, diameter 15 mm circles

Intreesuet Bronze Brazhn 10-4-4. A circle with a diameter of 30 mm and 15 mm, hardness bronze should be not more low HB 210 Mpa

БрАЖН10-4-4, круги диаметры 30мм, 15мм

Интреесует Бронза БрАЖН10-4-4. Круг диаметром 30мм и 15мм, твердость бронзы должна быть не ниже НВ 210 МПа

21  Οκ 2017  10:00

  Натали*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order charcoal Briquette fuel

Requires Òîâàð "Briquette charcoal fuel," with characteristics: Country of origin: Ukraine Raw material: Sawdust Diameter: 65 mm Ash content: 8% Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Брикет древесный топливный

Необходим товар "Брикет древесный топливный" с характеристиками: Страна производитель: Украина Сырьевой материал: Опилки Диаметр: 65 мм Зольность: 8 % Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19  Οκ 2017  04:30

  Сайдул*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Meal in Kokšetau

You need flour, 1 class. More than 1000 tons.

Мука в Кокшетау

Необходима мука 1 сорта. Более 1000 тонн.

18  Οκ 2017  14:00

  сокуре***

Заказ на Сахар, мука, бакалея

Необходим товар Сахар. Вышлите, пожалуйста, предложение или перезвоните на мой номер телефона.

19  Οκ 2017  14:00

  Витали*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order for the Bronze circles

Interested product: Bronze circles, As1163 grade C350lo? BrA7, Brazhn 10-4-4, Rod diameter 28 mm, 15 mm

Заказ на Бронзовые круги

Интересует товар: Бронзовые круги БрА5, БрА7, БрАЖН10-4-4, диаметр прутка 28мм, 15 мм

19  Οκ 2017  11:07

  Чипига*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Wheat flour

Buy wheat flour in 50 kg. bags. Price with delivery in Astrakhan 9300 rub. per ton. Volume of 200 tons.

Мука пшеничная

Покупаем муку пшеничную в 50 кг. мешках. Цена с доставкой в Астрахань 9300 руб. за тонну. Объем от 200 тонн.

17  Οκ 2017  10:00

  Фирсов*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Carnet order beef offals

Requires Òîâàð "beef offals Carnet". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Книжки говяжьи субпродукты

Необходим товар "Книжки говяжьи субпродукты". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

16  Οκ 2017  11:00

  Мазуни*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order on Acetate RDX

Subject: order for Acetate RDX *στοιχεία επικοινωνίας* Requires Òîâàð "Acetate RDX" with features: Country of origin: Russia Raw material: wood Wood: Birch Packing: paper bag 2.5 kg, 4 kg, 15 kg, big-bag Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Древесноугольный брикет

Тема: Заказ на Древесноугольный брикет *στοιχεία επικοινωνίας* Необходим товар "Древесноугольный брикет" с характеристиками: Страна производитель: Россия Сырьевой материал: Древесина Порода древесины: Береза Упаковка: Бумажный мешок 2,5 кг, 4 кг, 15 кг, Биг-бэг Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

20  Οκ 2017  15:00

  Шалин *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order for the sunflower oilcake 36% protein-shell (Vologda)

Requires Òîâàð "Sunflower oilcake 36% protein-shell (Vologda) characteristics: Raw materials: sunflower Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Жмых подсолнечный 36% протеина - ракушка (Вологда)

Необходим товар "Жмых подсолнечный 36% протеина - ракушка (Вологда)" с характеристиками: Исходное сырье: Подсолнечник Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Προβολή:243648

1Βρείτε τις αιτήσεις που σας ενδιαφέρουν

Όλες οι αιτήσεις περνούν προηγούμενο έλεγχο.

2Προχωράτε στην αναλυτική προβολή της αίτησης.

Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται Είσοδος ή Καταχώρηση.

3Προβάλλετε επαφές και επικοινωνήστε με τον αγοραστή

Καλή επιτυχία στις πωλήσεις!